Референци

 

 

 

 

Испорака на мултиметри Megger AVO835 во ХЕЦ МАВРОВО

Испорака на систем за длабоко празнење на батерии со опција за мониторинг на келии Megger Torkel BVM во МЕПСО

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Calisto во МЕПСО( инсталации на 400KV трансформатори во Скопје, Дуброво, Неготино, Битола)

Редовни испораки на NYNAS Dystro трансформаторски масла во МАКИТЕЛ

Испорака на инструменти за мерење на напон Megger TPT 320 во сите КЕЦови во ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на должина на кабел во сите КЕЦ-ови во ЕВН

Поправка на систем за локација на траса на кабли за ТМ ШТИП Megger Fl10

Испорака на ударен генератор за локација на дефекти на кабли и напонски испитувања Megger SWG1750 во ЕЛЕМ

Испорака на систем за детекција на геометриски поместувања на јадро и намотки во трансформатори и останати физички поместувања на трансформатори Megger Frax 101 with calibrator

Испорака на трансформаторски масла NYNAS во ПЕЛИСТЕРКА

Редовен сервис на мерна кола за испитување на кабли Megger Centrix во ЕВН

Испорака на системи за локација на подземни инсталации ( кабли и цевки) и извршена обука во сите подружници КЕЦ-ови во ЕВН

Испорака на тестер на изолација Megger MIT1025 во ХЕЦ МАВРОВО

Испорака на трансформаторски масла NYNAS 4000 X во рудник БУЧИМ Радовиш

Испорака на тестер на заземјување Megger Det4tcr2 во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на систем за анализа на прекинувачи Megger TM1760 во МЕПСО

Испорака на инструмент за мерење пробојност на трансформаторски масла Megger OTS80PB во ЕВН

Испорака на трансформаторски масла за сервис на регулациони склопки NYNAS 4000X и NYNAS NYTRO 10XN во КОНЧАР ИНГ

Испорака на калибрациони материјали Calgas за гасна хроматографија во МЕПСО

Испорака на 4 инструменти, системи со 3 струи и 4 напони за испитување релејна заштита Megger Sverker 900 advanced на сите служби во ЕВН Македонија

Редовни испораки на трафо масло NYNAS Lyra X во РАДЕ КОНЧАР

Испорака на тестери на изолација Megger MIT 515 во сите подружници КЕЦ-ови на ЕВН

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2018

 

Испорака на опрема за снимање, рентген назаварени споеви во ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА НЕГОТИНО

Испорака на Megger VLOC системи за локација на траса на подземни инсталации (цевки и кабли)

Испорака на систем за испитување на релејна заштита Megger Sverker 900 во ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА НЕГОТИНО

Сервис на системи за испитување заштита Megger Sverker 780 , Megger Sverker 750 во ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на напон во СПЕКТАР ТЕРМО

Испорака на NYNAS LYRA X трафо масло во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на инструмент за мерење пробојност на трансформаторски масла Megger OTS во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на NYNAS LYRA X трафо масло во КОНЧАР СЕРВИС

Испорака на Megger MIT 515 тестер на изолација во сите КЕЦ-ови во ЕВН

Испорака на систем за испитување на заземјување Megger DET4TCR2

Испорака на мултиметри Megger AVO 410 во МАКСТИЛ

Испорака на струјни клешти Megger DCM 340 во МАКСТИЛ

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло во МЕПСО

Испорака на систем за мерење на отпор на контакти на VN прекинувачи, заварени споеви, собирници во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на тестер на изолација Megger MIT 515 во рудник САСА

Испорака на трафо масло NYNAS NYTRO 10X во ЦЕМЕНТАРА

Испорака на систем за испитување на батерии со длабинско празнење во БЕНИНГ ПСАМ

Испорака на трансформаторско масло NYNAS NYTRO 4000X во РЕК Битола

Испорака на двоканален анализатор на влага во хартиена изолација на трансформатори Megger IDAX 3000 S во МЕПСО

Испорака на систем за испитување на делта и изолација со висок напон и покачувач за мерење на влага во хартиена изолација Megger VAX 020 во МЕПСО

Извршени обуки за Megger IDAX инструменти во МЕПСО

Испорака на систем за напредно испитување на релејна заштита Megger FREJA 300 во МЕПСО

Испорака на систем за испитување на релејна заштита (примарно и секундарно) Megger Sverker 780 и систем за испитување на релејна заштита 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 во МЕПСО

Испорака на трафо масло NYNAS Taurus во МАКИТЕЛ

Испорака на инструменти за мерење на должина на кабли Megger TDR900 во ЕВН

Испорака на системи за испитување на заземјување Megger Det 4tcr2 во ЕВН

Испорака на тестер на заземјувањеMegger DET 14C во МИК

Испорака на систем за испитување на заштита Megger Sverker 780 во ЕМС

Извршени тренинзи во Албанија за Megger OTS, Megger MIT, MEGGER Torkel , Megger BVM
Извршени тренинзи во Косово за Megger HPG, Megger Ingvar , Megger DLRO

Испорака на Megger Delta 4000 Кончар Сервис

Испорака на трансформаторско масло NYNAS LYRA X во МАКСТИЛ

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2017

 

Испорака на 6 канален систем за мерење на отпорност на намотки на трансформатори Megger MTO 330 во МАКИТЕЛ

Испорака на систем за испитување длабоко празнење на батерии со мониторинг на напон на келии Megger Torkel BVM во ЕВН

Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во АГРОМА

Испорака на систем за електростатски испитувања GMC Profitest MXTRA во КОСТАЛ

Испорака на трафо масло NYNAS Lyra X во МАКСТИЛ
Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во БУЧИМ Радовиш
Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во КОНЧАР СЕРВИС
Испорака на трафо масло NYNAS Taurus во МАКИТЕЛ
Испорака на трафо масло NYNAS 4000X во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на систем за детекција на геометриски поместувања на јадро и намотки во трансформатори и останати физички поместувања во трансформатори Megger FRAX 99

Испорака на инструмент за мерење на прашина MET One во СЛОБОДА

Испорака на системи за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 во сите КЕЦ-ови на ЕВН

Испорака на инструменти за мерење напон Megger TPT 320 во сите КЕЦ-ови на ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на отпорност на контакти на прекинувачи Megger MOM2 во ЕВН

Испорака на мерна кола Megger R30 FX 3X во ЕВН

Испорака на системи за примарно испитување со примарни наизменични струи Megger CSU во ЕВН

Испорака на систем за испитување на локација на дефекти на кабли Megger Digiphone во МЕПСО

Испорака на мултифункционален тестер Megger MFT 1835 во СЛОБОДА

Испорака на трафо масло NYNAS Nyhib 10 во КОНЧАР СЕРВИС

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2019

REFERENCES AND PROJECTS 2018

 REFERENCES AND PROJECTS 2017

Испорака на локатор на траса за подземни инсталации Megger Easyloc во ХЕЦ МАВРОВО

MEGGER  Мерна опрема во МЕПОС за локација на траса на кабли

MEGGER  Локатор на кабли користат и ТМ Штип

ИТИС (АПАВЕ ) Скопје користат МEGGER опрема за локација на кабли

Водовод Користи Мegger Локатори

Топлификација користи Мegger локатори

 

 

 

Испорака на тестер на изолација Megger MIT1025 во ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА НЕГОТИНО

 

 

 

 

Испорака на мултиметри Megger AVO835 во ХЕЦ МАВРОВО

 

 

 

 

Delivery of deep battery discharge system with Megger Torkel BVM cell monitoring option to MEPSO

 

 

 

 

 

Delivery of voltage measuring instruments Megger TPT 320 in all KECs in EVN

 

 

 

 

 

 

Delivery of instruments for measuring cable length in all KECs in EVN

 

 

 

 

 

 

 

Repair of the system for location of the cable route for TM STIP Megger Fl10

 

 

 

 

 

 

Delivery of shock generator for location of cable defects and voltage tests Megger SWG1750 in ELEM

 

 

 

Delivery of system for detection of geometric displacements of core and windings in transformers and other physical displacements of transformers Megger Frax 101 with calibrator

 

 

 

 

Regular service of measuring circuits for testing Megger Centrix cables in EVN

 

 

 

 

Delivery of systems for location of underground installations (cables and pipes) and performed training in all subsidiaries KECs in EVN

 

 

 

 

Delivery of insulation tester Megger MIT1025 in HPP MAVROVO

 

 

 

 

Delivery of Megger Det4tcr2 ground tester in ELECTROINVEST

 

 

 

 

Delivery of Megger TM1760 switch analysis system to MEPSO

 

 

 

 

 

 

Delivery of instrument for measuring the permeability of transformer oils Megger OTS80PB in EVN

 

 

 

 

 

 

Delivery of 4 instruments, systems with 3 currents and 4 voltages for testing relay protection Megger Sverker 900 advanced to all services in EVN Macedonia

 

 

 

 

Delivery of insulation testers Megger MIT 515 in all subsidiaries KECs of EVN

 

 

 

 

 

Delivery of Megger VLOC systems for location of route of underground installations (pipes and cables)

 

 

 

 

Delivery of Megger Sverker 900 relay protection test system to TECHNICAL INSTITUTE MACEDONIA NEGOTINO

 

 

 

 

Service of testing systems protection Megger Sverker 780, Megger Sverker 750 in EVN

 

 

 

 

Delivery of voltage measuring instruments in SPECTRUM THERMO

 

 

 

 

 

Delivery of instrument for measuring the permeability of transformer oils Megger OTS in ELECTROINVEST

 

 

 

 

 

Delivery of Megger MIT 515 insulation tester in all KECs in EVN

 

 

 

 

 

Delivery of Megger DET4TCR2 ground test system

 

 

 

 

 

 

Delivery of multimeters Megger AVO 410 in MAKSTIL

 

 

 

 

 

Delivery of Megger DCM 340 power pliers in MAKSTIL

 

 

 

 

Delivery of contact resistance measurement system to VN switches, welded joints, busbars in ELECTROINVEST

 

 

 

 

 

Delivery of Megger MIT 515 insulation tester in SASA mine

 

 

 

 

 

Delivery of deep discharge battery testing system in BENING PSAM

 

 

 

 

 

Delivery of two-channel moisture analyzer in paper insulation of transformers Megger IDAX 3000 S in MEPSO

 

 

 

 

 

Delivery of delta test system and high voltage insulation and humidity meter in paper insulation Megger VAX 020 in MEPSO

 

 

 

 

 

Performed trainings for Megger IDAX instruments in MEPSO

 

 

 

 

 

Delivery of advanced test system for relay protection Megger FREJA 300 in MEPSO

 

 

 

 

Delivery of relay protection test system (primary and secondary) Megger Sverker 780 and relay protection test system 3 currents and 4 voltages Megger Sverker 900 in MEPSO

 

 

 

 

 

Delivery of instruments for measuring cable length Megger TDR900 in EVN

 

 

 

 

 

Delivery of ground test systems Megger Det 4tcr2 to EVN

 

 

 

 

 

Delivery of Megger DET 14C ground tester to MIK

 

 

 

 

 

Delivery of protection test system Megger Sverker 780 in EMS

 

 

 

 

 

Trainings performed in Albania for Megger OTS, Megger MIT, MEGGER Torkel, Megger BVM

 

 

 

 

 

Trainings performed in Kosovo for Megger HPG, Megger Ingvar, Megger DLRO

 

 

 

 

 

Delivery of Megger Delta 4000 Koncar Service

 

 

 

 

 

Delivery of 6-channel system for measuring the resistance of the windings of transformers Megger MTO 330 in MAKITEL

 

 

 

 

 

Delivery of deep discharge battery testing system with cell voltage monitoring Megger Torkel BVM in EVN

 

 

 

 

Delivery of system for detection of geometric displacements of cores and windings in transformers and other physical displacements in transformers Megger FRAX 99

 

 

 

 

 

Delivery of grounding test systems Megger DET4TCR2 in all EVCs of EVN

 

 

 

 

 

Delivery of voltage measuring instruments Megger TPT 320 in all EVCs of EVN

 

 

 

 

 

Delivery of instruments for measuring the resistance of contacts of switches Megger MOM2 in EVN

 

 

 

 

Delivery of Megger R30 FX 3X measuring circuit to EVN

 

 

 

 

 

Delivery of primary test systems with primary AC Megger CSU to EVN

 

 

 

 

Delivery of Megger Digiphone cable fault location inspection system to MEPSO

 

 

 

 

Delivery of multifunction tester Megger MFT 1835 in SLOBODA